Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Λεάγκρος Banner

Η Επιτροπή Ειρήνης Αργολίδας τιμά τα θύματα της Χιροσίμα και του Ναγκασάκι

Ανακοίνωση ανήμερα της επετείου και πρόσκληση σε συγκέντρωση
Profile picture for user admin
από anagnostis team
ΔημοσιεύτηκεΚυρ. 6 Αυγ. 2017
κανέναΣΧΟΛΙΟ

Η Επιτροπή Ειρήνης Αργολίδας τιμά τα θύματα της θλιβερής επετείου της Χιροσίμα και του Ναγκασάκι (σαν σήμερα έπεσε η πρώτη βόμβα), προσκαλώντας στη συγκέντρωση κατά του πυρηνικού ολοκαυτώματος που έχει προγραμματιστεί για τις 8 Αυγούστου στην Ακρόπολη (20:00). 

Η Επιτροπή Ειρήνης Αργολίδας τιμά τα θύματα της Χιροσίμα και του Ναγκασάκι

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

ΚΑ­ΤΑ­ΔΙ­ΚΑ­ΖΟΥ­ΜΕ
ΤΟ ΕΓΚΛΗ­ΜΑ ΤΩΝ ΗΠΑ ΣΤΗ ΧΙ­ΡΟ­ΣΙ­ΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΝΑ­ΓΚΑ­ΣΑΚI
ΤΟΥΣ ΙΜΠΕ­ΡΙΑ­ΛΙ­ΣΤΙ­ΚΟΥΣ ΠΟ­ΛΕ­ΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜ­ΒΑ­ΣΕΙΣ
ΤΗΝ ΕΜΠΛΟ­ΚΗ ΤΗΣ ΕΛ­ΛΑ­ΔΑΣ ΣΤΟΥΣ ΙΜΠΕ­ΡΙΑ­ΛΙ­ΣΤΙ­ΚΟΥΣ ΣΧΕ­ΔΙΑ­ΣΜΟΥΣ

Εβδο­μή­ντα δυο χρό­νια συ­μπλη­ρώ­νο­νται από το ιμπε­ρια­λι­στι­κό έγκλη­μα των ΗΠΑ κατά του λαού της Ια­πω­νί­ας, κατά των λαών, που το πυ­ρη­νι­κό μα­νι­τά­ρι εξα­φά­νι­σε από προ­σώ­που γης χι­λιά­δες αν­θρώ­πους στη Χι­ρο­σί­μα και το Να­γκα­σά­κι (6 και 9 Αυ­γού­στου του 1945).

Τε­ρά­στιες οι υλι­κές κα­τα­στρο­φές με ισο­πε­δω­μέ­νες τις δύο πό­λεις-στό­χους των ΗΠΑ. Πραγ­μα­τι­κός στό­χος οι λαοί, η ΕΣΣΔ, το ανερ­χό­με­νο επα­να­στα­τι­κό και ερ­γα­τι­κό κί­νη­μα. Ακόμα και σή­με­ρα η ιμπε­ρια­λι­στι­κή προ­πα­γάν­δα, προ­σπα­θεί να συ­γκα­λύ­ψει τους πραγ­μα­τι­κούς στό­χους χρη­σι­μο­ποιώ­ντας το ψέμα της «στρα­τιω­τι­κής ανα­γκαιό­τη­τας» των πληγ­μά­των κι ενώ ο Β΄ Πα­γκό­σμιος ιμπε­ρια­λι­στι­κός Πό­λε­μος είχε τε­λειώ­σει!!!

Δια­νύ­ου­με μια πε­ρί­ο­δο εξαι­ρε­τι­κά επι­κίν­δυ­νη για τον ελ­λη­νι­κό λαό, για όλους τους λαούς του κό­σμου. Οξύ­νο­νται οι εν­δοϊ­μπε­ρια­λι­στι­κοί αντα­γω­νι­σμοί και αντι­θέ­σεις σε όλο τον πλα­νή­τη, στη Μέση Ανα­το­λή, τη Βό­ρεια Αφρι­κή, Ανα­το­λι­κή Με­σό­γειο, Ου­κρα­νία, Βαλ­κά­νια, Περ­σι­κό Κόλπο. Προ­ω­θού­νται στρα­τιω­τι­κο­πο­λι­τι­κοί σχε­δια­σμοί των ιμπε­ρια­λι­στι­κών κέ­ντρων για το έλεγ­χο των αγο­ρών, των πλου­το­πα­ρα­γω­γι­κών πηγών κι ενερ­γεια­κών πόρων. Το εν­δε­χό­με­νο του «πρώ­του πυ­ρη­νι­κού πλήγ­μα­τος» που εξε­τά­ζε­ται από χρό­νια στο πλαί­σιο του ΝΑΤΟ, το επι­βε­βαί­ω­σε η Σύ­νο­δος του ΝΑΤΟ στη Βαρ­σο­βία (Ιού­λιος 2016) κι απει­λεί τους λαούς. Οι απο­φά­σεις της Συ­νό­δου Κο­ρυ­φής του ΝΑΤΟ στις Βρυ­ξέλ­λες (Μάης 2017) επι­τα­χύ­νουν την υλο­ποί­η­ση των δο­λο­φο­νι­κών τους σχε­δια­σμών με την ενί­σχυ­ση των ΝΑ­ΤΟϊ­κών δυ­νά­με­ων από τη Βαλ­τι­κή μέχρι τη Μαύρη θά­λασ­σα στο πλαί­σιο του επι­κίν­δυ­νου αντα­γω­νι­σμού με τη Ρωσία και την ενί­σχυ­ση της ΝΑ­ΤΟϊ­κής εμπλο­κής στη Συρία. Ανη­συ­χού­με ιδιαί­τε­ρα για την εξέ­λι­ξη στο Κυ­πρια­κό, το «μπα­ρού­τι» που συ­γκε­ντρώ­νε­ται στις γε­ω­τρή­σεις και τους κιν­δύ­νους που κυο­φο­ρού­νται για τον ελ­λη­νι­κό λαό.

Οι ευ­θύ­νες της Κυ­βέρ­νη­σης ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ – ΑΝΕΛ (και των άλλων αστι­κών κομ­μά­των) είναι με­γά­λες γιατί με την πο­λι­τι­κή της βα­θαί­νει πα­ρα­πέ­ρα την εμπλο­κή της χώρας μας σε ιμπε­ρια­λι­στι­κές επεμ­βά­σεις και πο­λέ­μους, βά­ζο­ντας το λαό μας σε με­γά­λες πε­ρι­πέ­τειες. Την ίδια στιγ­μή, σε πε­ρί­ο­δο ανέ­χειας για τον λαό μας δα­πα­νά τε­ρά­στια ποσά για στρα­τιω­τι­κές δα­πά­νες στo πλαί­σιο των ΝΑ­ΤΟι­κών σχε­δια­σμών.

Η ΕΕΔΥΕ καλεί σε μα­ζι­κή συμ­με­το­χή, στην αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κή συ­γκέ­ντρω­ση στον Ιερό Βράχο της Ακρό­πο­λης, την Τρίτη 8 ΑΥ­ΓΟΥ­ΣΤΟΥ στις 8μμ. και πο­ρεία στο ιστο­ρι­κό κέ­ντρο της Αθή­νας. Να κα­τα­δι­κά­σου­με το έγκλη­μα των ΗΠΑ στη ΧΙ­ΡΟ­ΣΙ­ΜΑ και το ΝΑ­ΓΚΑ­ΣΑ­ΚΙ και να τι­μή­σου­με τα θύ­μα­τα της ιμπε­ρια­λι­στι­κής θη­ριω­δί­ας.

Πα­λεύ­ου­με και Απαι­τού­με:

-Απε­μπλο­κή της Ελ­λά­δας από τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς και πο­λέ­μους.
-Καμία αλ­λα­γή συ­νό­ρων και των συν­θη­κών που τα κα­θο­ρί­ζουν.
-Να κλεί­σει η Βάση της Σού­δας κι όλες οι ευ­ρω­τλα­ντι­κές βά­σεις και τα στρα­τη­γεία που υπάρ­χουν στην Ελ­λά­δα.
-Να επι­στρέ­ψουν όλες οι στρα­τιω­τι­κές απο­στο­λές εκτός συ­νό­ρων που συμ­με­τέ­χουν σε επι­χει­ρή­σεις του ΝΑΤΟ και της ΕΕ.
-Να κα­ταρ­γη­θούν ΟΛΑ τα πυ­ρη­νι­κά όπλα και να απα­γο­ρευ­θούν οι πυ­ρη­νι­κές δο­κι­μές.

ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ

Το περιεχόμενο αυτού του πεδίου παραμένει ιδιωτικό και δε θα εμφανίζεται δημόσια.

HTML με περιορισμούς

  • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
  • Οι διευθύνσεις ιστοσελίδων και οι διευθύνσεις email μετετρέπονται σε συνδέσμους αυτόματα.
Profile picture for user admin
admin - anagnostis.org