Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Διαγωνισμός για εκτέλεση δολωματικών από εδάφους ψεκασμών

Δημοσιεύτηκε
από admin

Περιφέρεια Πελοποννήσου
Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Λακωνίας
Περίληψη διακήρυξης  διεθνή ανοικτού διαγωνισμού
Αριθμός Διακήρυξης: 4516/17 – 04 –2015
 
Η Περιφέρεια Πελοποννήσου Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας  Διεύθυνση  Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής   με  διεύθυνση : Διοικητήριο  ΠΕ Λακωνίας  2ο χλμ Εθνικής  Οδού Σπάρτης  Γυθείου  διακηρύσσει  ότι  θα  διενεργηθεί  τακτικός  ανοικτός  μειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες και σφραγισμένες   προσφορές  με κριτήριο κατακύρωσης την  χαμηλότερη τιμή  για την  ανάδειξη   εργολάβων για την εκτέλεση  δολωματικών  από εδάφους  ψεκασμών   για την καταπολέμηση του δάκου της  ελιάς σε περιοχές ελαιώνων της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας και για το διάστημα  από τις αρχές  Ιουλίου  έως δέκαπέντε  (15) Νοεμβρίου 2015 . Ο  διαγωνισμός  αναφέρεται  σε 4.962.900  προστατευόμενα  ελαιόδενδρα της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας και το έργο αποτελείται από 36 τμήματα-εργαλαβίες. Κάθε υποψήφιος  μπορεί να υποβάλλει προσφορά για ένα ή περισσότερα τμήματα. Οι Προσφορές θα αναφέρονται σε τιμή ανά προστατευόμενο ελαιόδενδρο.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη του έργου είναι  789.833,33   Ευρώ  με το ΦΠΑ . Χρόνος  υλοποίησης  του έργου είναι από  15 Ιουνίου 2015 έως  15 Νοεμβρίου 2015 .
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή Νομικά πρόσωπα , Ενώσεις ή κοινοπραξίες  προμηθευτών  που υποβάλλουν κοινή προσφορά . Οι προσφέροντες θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις  συμμετοχής σύμφωνα με τους όρους της  διακήρυξης .
Η διάθεση της  σχετικής  διακήρυξης γίνεται από την αναθέτουσα αρχή  μέχρι και την προηγουμένη  ημέρα της  διεξαγωγής  του διαγωνισμού στο Διοκητήριο της ΠΕ Λακωνίας  2ο  χλμ  Εθνικής Οδού Σπάρτης Γυθείου ΤΚ 23100 ΔΑΟΚ Λακωνίας Τμήμα Ποιοτικού και Φυτουγειονομικού Ελέγχου Ισόγειο Τηλ : 2731363330  φαξ :2731022316 . Το πλήρες  κείμενο της  διακήρυξης  διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του Διαδικτύου  στην  διεύθυνση : www.ppel.gov.gr .
Εναλλακτικές  προσφορές  και αντιπροσφορές  δεν γίνονται δεκτές  και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Οι προσφέροντες  πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους  σύμφωνα με τα οριζόμενα στην σχετική  διακήρυξη το αργότερο μέχρι την  Παρασκευή   29/05/2015 και ώρα 14:30 στο πρωτόκολλο  της Αναθέτουσας αρχής . Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως  εκπρόθεσμες . Η γλώσσα σύνταξης  των προσφορών είναι η Ελληνική.
Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού,  αποσφράγισης των προσφορών  είναι  02/06/2015   ημέρα Τρίτη  και ώρα  10:00  π.μ. και η  αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών σε ημερομηνία που θα ορισθεί δημόσια στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής στην Σπάρτη . Η χρηματοδότηση γίνεται  από την επιχορήγηση των Περιφερειών της χώρας  από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2015 σύμφωνα με την 6414/25-02-2015  Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
Οι προσφέροντες  θα υποβάλουν εγγύηση  συμμετοχής  σε ποσοστό 2% επί της  δαπάνης ενός  γενικού  ψεκασμού  χωρίς  το ΦΠΑ.
Οι προσφορές  ισχύουν και δεσμεύουν τους  προσφέροντες  από την επομένη της  διενέργειας του διαγωνισμού έως 15 Νοεμβρίου 2015. Προσφορά που ορίζει  χρόνο μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Περίληψη της  διακήρυξης έχει  σταλεί  για δημοσίευση  στην Επίσημη  Εφημερίδα  Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων    την  21/04/2015  με τίτλο  GR- Σπάρτη  Γεωργικές Υπηρεσίες  Νο 2015-052484/21-04-2015.
Περίληψη της  διακήρυξης έχει  σταλεί  για δημοσίευση  στο τεύχος δημοσίων συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης την 21/04/2015  και  στον Ελληνικό τύπο  στις  21/04/2015 .
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα  με τις διατάξεις που ορίζονται επακριβώς στο πλήρες τεύχος της  διακήρυξης  που διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω διαδικτύου στην διεύθυνση www.ppel.gov.gr .
Περισσότερες  πληροφορίες  παρέχονται  στα  γραφεία  της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Λακωνίας   στα τηλέφωνα  2731363330 , φαξ 2731022316  email : u11008@minagric.gr   στο τμήμα  Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού ελέγχου στο Διοικητήριο της ΠΕ Λακωνίας  Τ.Κ. 23100 στο 2ο χλμ Εθνικής Οδού  Σπάρτης Γυθείου.
 
Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΑΔ. ΤΖΑΝΕΤΕΑ
 
 

Ετικέτες

Περιφέρεια Πελοποννήσου Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Δολωματικοί ψεκασμοί

ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ

Το περιεχόμενο αυτού του πεδίου παραμένει ιδιωτικό και δε θα εμφανίζεται δημόσια.

HTML με περιορισμούς

  • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
  • Οι διευθύνσεις ιστοσελίδων και οι διευθύνσεις email μετετρέπονται σε συνδέσμους αυτόματα.