Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Home Design

Κρυονέρι Βόρεια Κυνουρία

Προσλαμβάνουν ναυαγοσώστες στο δήμο Βόρειας Κυνουρίας

Διαγωνισμός υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης των πολυσύχναστων παραλιών

Ο δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας διακηρύσσει τη με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας ναυαγοσωστικής κάλυψης των πολυσύχναστων ακτών του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας έτους 2020 και συγκεκριμένα για τους μήνες Ιούνιο - Ιούλιο - Αύγουστο & Σεπτέμβριο του 2020, συνολικού προϋπολογισμού 63.241€.

Ο διαγωνισμός αφορά την παροχή ναυαγοσωστικών υπηρεσιών  για τις ανάγκες του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, έτους 2020, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές. Οι προσφορές των συμμετεχόντων δεν πρέπει να υπερβαίνουν τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της Μελέτης, καθώς και οι προσφερόμενες τιμές και ανά είδος υπηρεσίας δεν πρέπει να υπερβαίνουν αυτές του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 12 Μάιου 2020, ώρα 11.00 π.μ. που αποτελεί και καταληκτική ημερομηνία αυτού ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή σφραγισμένη και πρωτοκολλημένη προσφορά στο αρμόδιο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη (για τον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας) ημερομηνία και ώρα 14.30, ή να υποβάλλουν τις σφραγισμένες προσφορές τους κατά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του συνοπτικού διαγωνισμού στην αρμόδια επιτροπή.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στη διαδικασία σύναψης της δημόσιας σύμβασης, πρέπει να υποβάλλουν, επί αποδείξει, προσφορά, εντός της ανωτέρω προθεσμίας. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιονδήποτε τρόπο πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στο αρμόδιο όργανο προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης για την αποσφράγιση.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή).

 

 

ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ

Το περιεχόμενο αυτού του πεδίου παραμένει ιδιωτικό και δε θα εμφανίζεται δημόσια.

HTML με περιορισμούς

  • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
  • Οι διευθύνσεις ιστοσελίδων και οι διευθύνσεις email μετετρέπονται σε συνδέσμους αυτόματα.