Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Δημαρχείο Τριφυλίας

Νέος ειδικός συνεργάτης στο δήμο Τριφυλίας

Ο δήμαρχος αναζητά απόφοιτο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με εμπειρία ή επαγγελματική ειδίκευση σε θέματα σχετικά με την τοπική αυτοδιοίκηση

Ο Δήμαρχος Τριφυλίας επιθυμεί να προσλάβει Ειδικό Συνεργάτη, απόφοιτο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με εμπειρία ή επαγγελματική ειδίκευση σε θέματα σχετικά με την τοπική αυτοδιοίκηση, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Το αντικείμενο των καθηκόντων που θα ασκεί είναι η παροχή συμβουλών και η διατύπωση εξειδικευμένων γνωμών, γραπτά ή προφορικά στο Δήμαρχο σε θέματα που άπτονται το γραφείο του.

Η επιλογή θα γίνει από το Δήμαρχο ο οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση του για την καταλληλότητα του προσλαμβανόμενου (παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν.3587) αφού συνεκτιμηθούν τα απαραίτητα και πρόσθετα προσόντα των υποψηφίων. Το έργο του θα είναι επιτελικό και δεν θα έχει αποφασιστική αρμοδιότητα οποιασδήποτε μορφής. Επίσης, δεν θα παρεμβάλλεται στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα, ούτε η θέση του θα έχει αντιστοιχία με τις θέσεις της κλίμακας αυτής. Υπόκειται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου, για την επικουρία του οποίου θα προσληφθεί. Η σύμβαση εργασίας λύεται με την έκπτωση , την παραίτηση, την καταγγελία της ή την παρέλευση πέντε (5) ημερών από την αποχώρηση του Δημάρχου, για την επικουρία του οποίου προσλήφθηκε, εφόσον ο αντικαταστάτης του δεν εκδηλώσει με πράξη του την συγκατάθεση για διατήρησή του.

Η απόλυση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας ‘η αποδοχή της παραίτησης, ενεργείται αζημίως για το Δήμο με απόφαση του Δημάρχου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην περίπτωση της έκπτωσης του Ειδικού Συνεργάτη ή της αποχώρησης του Δημάρχου, η λύση της εργασιακής σχέσης επέρχεται αυτοδικαίως και αζημίως για τον Δήμο, η δε σχετική πράξη έχει διαπιστωτικό χαρακτήρα.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνετε ότι πληρούνται.

Β) Απολυτήριο Λυκείου

Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων πρέπει να συνοδεύονται με τα κατωτέρω δικαιολογητικά:

Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

Φωτοαντίγραφο του απολυτηρίου Λυκείου

Βιογραφικό σημείωμα

Αποδεικτικά εμπειρίας ή επαγγελματικής ειδίκευσης σε θέματα ΟΤΑ.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι: πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού (άρθρα 11 έως και 17 του Ν.3584/2007) και τα αναφερόμενα στο βιογραφικό σημείωμα στοιχεία είναι αληθή.

Η πλήρωση της θέσης του Ειδικού Συνεργάτη, θα διενεργηθεί με απόφαση του Δημάρχου, ο οποίος και θα προσλάβει το πρόσωπο που είναι, κατά την κρίση του, κατάλληλο για την παραπάνω θέση (παρ. 4 άρθρο 163 Ν.3584/2007). Τα καθήκοντά του και τα υπόλοιπα ζητήματα της θητείας του, ορίζονται στο άρθρο 163 Ν. 3584/2007. Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Home design

Riviera Banner

 

ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ

Το περιεχόμενο αυτού του πεδίου παραμένει ιδιωτικό και δε θα εμφανίζεται δημόσια.

HTML με περιορισμούς

  • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
  • Οι διευθύνσεις ιστοσελίδων και οι διευθύνσεις email μετετρέπονται σε συνδέσμους αυτόματα.