Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Banner Επιμελητήριο Αργολίδας

Εικόνα
Εκβάθυνση στο λιμάνι Ναυπλίου

5,4 εκατομμύρια € για ολοκλήρωση της εκβάθυνσης

Στόχος μέχρι τα τέλη του 2018 να «παρκάρουν» τα κρουαζιερόπλοια στην προβλήτα του λιμανιού του Ναυπλίου

Σημαντική εξέλιξη εν μέσω θέρους για την ολοκλήρωση του λιμανιού του Ναυπλίου. Το Λιμενικό Ταμείο ενέκρινε τις τελικές μελέτες και τον προϋπολογισμό (5.4 εκατομμύρια €) για την ολοκλήρωση του έργου.

Όπως δηλώνει ο δήμαρχος Δημήτρης Κωστούρος «Το έργο θα δημοπρατηθεί στο επόμενο διάστημα και όρος στην εξασφαλισμένη χρηματοδότηση του είναι η ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου μέχρι το τέλος του 2018. Αυτά με την επιφύλαξη της ρευστής οικονομικής και όχι μόνο κατάστασης της χώρας».

Στις 2 του Αυγούστου ίσως να ήταν μία από τις πλέον σημαντικές συνεδριάσεις του Λιμενικού Ταμείου, αφού ο βραχνάς που λέγεται ολοκλήρωση της εκβάθυνσης, φάνηκε ότι βαίνει προς το τέλος του. 

Στη συνεδρίαση αποφασίστηκε ομόφωνα η έγκριση της οριστικής μελέτης και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου «Ολοκλήρωση της εκβάθυνσης στο λιμένα Ναυπλίου και υποστήριξη κρηπιδωμάτων» και η αποστολή της στους αρμόδιους φορείς (Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου , ΓΕΝ, Υπ. Πολιτισμού) για έγκριση.

Δημήτρης Κωστούρος Μπούρτζι

Όπως τόνισε ο Πρόεδρος του Λ.Τ. «με την αρι.θ.22/2 017 απόφαση του Δ/Σ είχαμε αποφασίσει ομόφωνα την έγκριση της προμελέτης με αριθμό 3/2017 με θέμα «Ολοκλήρωση της εκβάθυνσης στο λιμένα Ναυπλίου και υποστήριξη κρηπιδωμάτων» και την αποστολή της με συνημμένο τεχνικό δελτίο στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Πελοποννήσου με στόχο την συνέχιση της χρηματοδότησης της πράξης από το ΕΣΠΑ 2007-2013, για την υλοποίηση του έργου «Ολοκλήρωση της εκβάθυνσης στο λιμένα Ναυπλίου και υποστήριξη κρηπιδωμάτων».

Ακολούθως με απόφαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Πελοποννήσου εντάχθηκε η πράξη «Έργα Αναβάθμισης Λιμένος Ναυπλίου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα - Πελοπόννησος -Ιόνιοι Νήσοι», η οποία περιελάμβανε τα κάτωθι υποέργα: 

α) Εκβάθυνση στο λιμένα Ναυπλίου και υποστήριξη κρηπιδωμάτων 

β) Περίφραξη λιμένα Ναυπλίου και τοποθέτηση Η/Μ εγκαταστάσεων για εφαρμογή κώδικα ασφάλειας (ISPS) στο λιμένα Ναυπλίου, 

γ) Υποβρύχια έρευνα του λιμένα Ναυπλίου με σκοπό τον αρχαιολογικό έλεγχο της υφιστάμενης κατάστασης του λιμένα.

Το υποέργο 1, δεν ολοκληρώθηκε κατασκευαστικά και η εργολαβική του σύμβαση διαλύθηκε. Στη συνέχεια, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου με την υπ.αριθμ.657/2 0-03-2017 απόφαση του ενέκρινε την 2η τροποποίηση της πράξης «Έργα Αναβάθμισης Λιμένος Ναυπλίου» στον άξονα προτεραιότητας 02 - Υποδομές προσπελασιμότητας Πελοποννήσου του Ε.Π. Δυτική Ελλάδα - Πελοπόνννησος - Ιόνιοι Νήσοι» ποσού 6.682.115,79 ευρώ, με εκτιμώμενη πίστωση έτους 2017 ποσού 5.600.000,00 ευρώ.

Λιμάνι Ναυπλίου master plan

Μετά τα παραπάνω, όπως είπε ο Πρόεδρος του ΛΤ, η ΤΥ του Δήμου Ναυπλιέων απέστειλε την οριστική μελέτη και αναφέρει: «Συντάξαμε την 3/2017 οριστική μελέτη με θέμα «Ολοκλήρωση της εκβάθυνσης στο λιμένα Ναυπλίου και υποστήριξη κρηπιδωμάτων, την οποία και σας υποβάλλουμε προς έγκριση. Το φυσικό αντικείμενο της μελέτης αυτής είναι ίδιο με αυτό που είχε εγκριθεί και δημοπρατηθεί με την υπ.αριθμ.9/2011  τεχνική μελέτη. 

Συγκεκριμένα, ως προς το φυσικό αντικείμενο: Η 3/2017 τεχνική μελέτη περιλαμβάνει την ολοκλήρωση των εκσκαφών για την εκβάθυνση του λιμένα Ναυπλίου. Το βάθος της εκσκαφής ορίζεται στα -9,50μ. από κατωτάτης ρηχίας για την είσοδο στο λιμένα και -8,10μ. για την λεκάνη του κύκλου ελιγμών.

Ως προς την ποιότητα των υλικών εκσκαφής, που είναι και ο λόγος αλλαγής του προϋπολογισμού της μελέτης: Στο λιμάνι του Ναυπλίου (συγκεκριμένα στη δυτική λιμενολεκάνη και στην περιοχή του διαύλου) διεξήχθη τον Ιούνιο του 2017 Γεωτεχνική και Γεωφυσική Έρευνα με σκοπό την κατηγοριοποίηση των απαντώμενων σχηματισμών του φυσικού πυθμένα σε διακριτές στρώσεις από άποψη συνθηκών εκσκαψιμότητας, με γνώμονα τη λιθολογική τους σύσταση και τα φυσικομηχανικά τους χαρακτηριστικά.

Λιμάνι Ναυπλίου Μπούρτζι

Πιο συγκεκριμένα η κατηγοριοποίηση των υλικών των διακριτών στρώσεων κατέδειξε τα εξής:

Η πρώτη στρώση πάχους 0,10.μ. έως 1,70μ. αποτελείται από τα ανώτερα επιφανειακά ιζήματα του φυσικού πυθμένα, τα οποία συνίστανται κυρίως από τεφρή, πολύ μαλακή ως μαλακή και τοπικά μέσης συνεκτικότητας ως στιφρή, ΑΜΜΟΪΛΥ/ΑΡΓΙΛΟΪΛΥ,  χαμηλής πλαστιμότητας, με όστρακα, οργανικά και με κυμαινόμενο ποσοστό χαλίκων. Τα υλικά της εν λόγω στρώσης εντάσσονται στην κατηγορία Α από άποψη εκσκαψιμότητας. 

Η δεύτερη στρώση υποκείμενη της πρώτης και πάχους 0,25 έως 0,40μ. στη περιοχή της λιμενολεκάνης και μέχρι 6,0μ στην περιοχή του διαύλου (μέχρι πέρατος των προβλεπόμενων εκ σκαφών στην περιοχή αυτή) αποτελείται κυρίως από εναλλαγές τεφρών, τεφροπράσινων και τεφροκάστανων αμμωδών ΑΡΓΙΛΩΝ (με σημαντική περιεκτικότητα σε χάλικες) και αργιλικών/ιλυωδών ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΩΝ, χαμηλής κυρίως και κατά θέσεις μόνον υψηλής πλαστιμότητας καθώς και από αποσαθρωμένα - εδαφοποιημένα υλικά του βραχώδους υποβάθρου της περιοχής. Τα υλικά της εν λόγω στρώσης εντάσσονται στην κατηγορία Β από άποψη εκσκαψιμότητας.

Η 3η διαφοροποιημένη στρώση απαντάται κυρίως στην περιοχή της δυτικής λιμενολεκάνης (έναντι του προβλήτα «Π») σε βάθος -5,0μ. ή και βαθύτερο πάχους άνω των 5,0μ. και αποτελείται από πορώδη, λευκοκάστανο, απολιθωματοφόρο, βιοκλαστικό ασβεστομαργαϊκό βραχώδη σχηματισμό έως καστανοπράσινο ως τεφροπράσινο, πορώδη, απολιθωματοφόρο, κοραλλιογενή βραχώδη σχηματισμό, ως επί το πλείστον αποσαθρωμένο - κατακερματισμένο, με πολλά δομικά κενά που κατά θέσεις είναι πληρωμένα με αργιλικό υλικό.

Λιμάνι Ναυπλίου έργα

Τα υλικά της εν λόγω στρώσης εντάσσονται στην κατηγορία Γ από άποψη εκσκαψιμότητας.

Τέλος, μπροστά στο ακρομώλιο του νότιου λιμενοβραχίονα όπου επισυμβαίνουν συνεχείς καταπτώσεις πρανών, προβλέπεται στο τμήμα Α1-Β-Β1 η κατασκευή πρίσματος - φράγματος από φυσικά πετρώματα χωρίς να στενεύει στο πλάτος του διαύλου. Το μήκος του πρίσματος ορίζεται στα 80μ. περίπου (Α1-β-β1) στο σχέδιο της Οριζοντιογραφίας - Βυθομετρικό 1:2000).

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ

Κοντός Banner

 

Εικόνα

 

ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ

Το περιεχόμενο αυτού του πεδίου παραμένει ιδιωτικό και δε θα εμφανίζεται δημόσια.

HTML με περιορισμούς

  • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
  • Οι διευθύνσεις ιστοσελίδων και οι διευθύνσεις email μετετρέπονται σε συνδέσμους αυτόματα.