Κυριακή, Απρίλιος 18, 2021
Home design
ΑρχικήΕγκατάσταση υποβρύχιας αντλίας στο Τ.Δ. Λιμνών
Array

Εγκατάσταση υποβρύχιας αντλίας στο Τ.Δ. Λιμνών

Σχετικά

Περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Δ.Ε.Υ.Α.ΑΡ.Μ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡΓΟΥΣ – ΜΥΚΗΝΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση: Δαναού 3-5 Τ.Κ. 21232

Πληροφορίες : Β. Σελίμος

Τηλέφωνο : 2751023938,9

Fax : 2751061640

E-mail: deyar-ty@otenet.gr

 

Άργος  22 – 6 – 2016

Αρ. Πρωτ.:1457

 

ΕΡΓΟ: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΣΤΟ Τ.Δ. ΛΙΜΝΩΝ». ΘΕΣΗ: «ΣΕΣΙΑ» Τ.Δ. ΛΙΜΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ – ΜΥΚΗΝΩΝ

Χρηματοδότηση: Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑ.ΑΡ.Μ.

Προϋπολογισμός: 124.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Η ΔΕΥΑ Άργους – Μυκηνών προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΣΤΟ Τ.Δ. ΛΙΜΝΩΝ  με προϋπολογισμό 153.760,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), συμπεριλαμβανομένων Αναθεωρήσεων και του Φ.Π.Α σε ανοικτή δημοπρασία, σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» των άρθρων 111 παρ. 10 περ. α) και 123 του Ν.3669/08 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Το έργο χρηματοδοτείται από Ιδίους Πόρους της Επιχείρησης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των  123.731,26 € (χωρίς Φ.Π.Α. και Αναθεώρηση).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με σύστημα των «επί μέρους ποσοστών έκπτωσης» του άρθρου 6 του Ν.3669/08, τους όρους της διακήρυξης και όλη την σχετική Νομοθεσία και εγκυκλίους, που ισχύουν σήμερα.

Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί με βάση τον προϋπολογισμό κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου B.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 12 Ιουλίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ. (ώρα λήξης υποβολής προσφορών) στα γραφεία της ΔΕΥΑ.ΑΡ.Μ., Δαναού 3-5, Άργος Αργολίδας,  ΤΚ 21232.

Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα  (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) και να προμηθευθούν θεωρημένο έντυπο προσφοράς (κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες) από τα γραφεία της ΔΕΥΑ.ΑΡ.Μ., οδός Δαναού 3-5, Άργος Αργολίδας,  ΤΚ 21232, μέχρι την 7η  Ιουλίου. Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα χορηγούνται το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 10 (ΔΕΚΑ) ΕΥΡΩ, εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια.

Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κ.λπ. για το διαγωνισμό, αυτές θα παρέχονται από την αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό, το αργότερο έξι ημερολογιακές (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2751023938-40, FAX επικοινωνίας 2751061640, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία  Χριστίνα Δημοπάνα

 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

1    Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις

α)  Εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στις ακόλουθη τάξη και κατηγορία (με εφαρμογή της εγκυκλίου 20/1997 και 10/2000 ΥΠΕΧΩΔΕ) :

 

Κατηγορία έργων

Δαπάνη

Καλούμενες τάξεις

(€)

Τάξη

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

85.287,45 €

Α1 και άνω

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ (κοινό αντικείμενο)

38.443,81€

Α1 και άνω

 

Ή

 

Κατηγορία έργων

Δαπάνη

Καλούμενες τάξεις

(€)

Τάξη

Κ-Ξ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

123.731,26

Α2και άνω

Α1

 

β)  Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου , στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ)   Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

2    Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους[1], υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 199, παρ. 2 γ. περ. ββ) του ν. 4281/2014 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

3    Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη Α1 του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας Η-Μ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ΚΔΕ (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας)

4    Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

 

Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατίθενται από τους διαγωνιζόμενους, κατά τους όρους του άρθρου 24 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) και το άρθρο 157 του Ν. 4821/2014, εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού του έργου  εκτός ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των  2.480,00 και ισχύ τουλάχιστον 7 μηνών από την ημέρα διεξαγωγής της Δημοπρασίας (και των επαναληπτικών αυτής).

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ.ΑΡ.Μ. που είναι η Προϊσταμένη Αρχή.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ.ΑΡ.Μ.

Παναγιώτης Σχοινοχωρίτης[1]      Αν συμμετέχουν και επιχειρήσεις γραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων δεν επιτρέπεται να κοινοπρακτούν με επιχειρήσεις των υπολοίπων τριών περιπτώσεων (βλ. άρθρο 106 παρ. 1 του ΚΔΕ).

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Home design

Πρόσφατα σχόλια