Τρίτη, 9 Μαρτίου, 2021
Home design
Αρχική Αρχείο Ανακοίνωση περίληψης πληροφοριακού εγγράφου

Ανακοίνωση περίληψης πληροφοριακού εγγράφου

Σχετικά

Περισσότερα

ΑΔΑ: 7Γ8ΒΟΡ1Φ-ΙΦΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΑΣΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Δ/νση : Μιχ. Ιατρού 21 –  21100
Πληροφορίες : Γρ. Διευθυντή
Τηλέφωνο : 2752028226
Φαξ: 2752027359
e-mail: ddarg@4793.syzefxis.gov.gr
 
Ναύπλιο 23 Ιουνίου 2016
Αρ. Πρωτ. 53473/1972
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ (Άρθρ.14§ 2 & 3 Ν.998/79)
Ανακοινώνεται ότι από τη Δ/νση Δασών Αργολίδας έχει εκδοθεί το υπ’ αριθμό ΑΞ 3795/23-11-1984 έγγραφο, μετά από αίτηση του κ. Γούτο Ηλία του Ιωάννη, σύμφωνα με το οποίο έκταση εμβαδού 127,800 στρεμμάτων, όπως απεικονίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα του μηχανικού κ. Γεωργίου Μήτσου, με κλίμακα 1:1000, με περιμετρικά στοιχεία (1, 2, 3, 4, 5, 6,……, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 1) και ημερομηνία Σεπτέμβριος 1984, κείμενη στη θέση
«Δάρδιζα» περιοχής Κοινότητας Ερμιόνης «είναι αγροτική και δεν εμπίπτει στις διατάξεις του Ν.Δ/τος 86/69 περί δασικού Κώδικα και του Ν. 998/1979 “περί προστασίας δασών.
Το ως άνω πληροφοριακό έγγραφο θα είναι αναρτημένο επί ένα μήνα στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Ερμιονίδας. Κατά του πληροφοριακού εγγράφου επιτρέπονται αντιρρήσεις από ενδιαφερομένους, το Δημόσιο και από κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει ή φέρεται ότι έχει ή προτίθεται να δημιουργήσει έννομη σχέση με την έκταση, καθώς και από κάθε πολίτη κατά την υποχρέωση του που απορρέει από τη διάταξη του άρθρου 2 παραγ.1 του Ν.998/79 για την προστασία των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων, εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από της κοινοποίησης σε αυτόν ή εφόσον δεν συντρέχει περίπτωση κοινοποίησης, από της τελευταίας δημοσίευσης σε δύο (2) τουλάχιστον τοπικές εφημερίδες ή σε μία τοπική και μία εφημερίδα των Αθηνών ή της Θεσσαλονίκης, καθώς και του ειδικού δικτυακού τόπου του ΥΠΕΚΑ (dp.ypeka.gr), ενώπιον της κατά το άρθρο 10 του Ν. 998/79 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 24 του ν. 4351/15, (ΦΕΚ 164Α) Τεχνική Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.) Π.Ε. Αργολίδας που έχει έδρα στη Δ/νση Δασών Αργολίδας (Μιχ. Ιατρού 21, Ναύπλιο Τ.Κ.21100), κατόπιν καταβολής παραβόλου, όπως ορίζεται στην με αριθμό 117679/7182/11-12-2014 ΚΥΑ των Αναπληρωτών Υπουργών Περιβάλλοντος Ενέργειας και κλιματικής Αλλαγής και Οικονομικών (ΦΕΚ 3473/Β΄/ 23-12-2014).
Με την επιφύλαξη των διατάξεων των περιπτώσεων α και β της παραγράφου 8 του άρθρου 14 του Ν. 998/79 όπως ισχύει, οι έννομες συνέπειες αυτού, επέρχονται με την τήρηση όλων των διατυπώσεων δημοσιότητας και κοινοποιήσεων, οι οποίες πιστοποιούνται με την έκδοση από την Υπηρεσία μας σχετικού πιστοποιητικού περί του οριστικού και αμετάκλητου χαρακτηρισμού της έκτασης της παρ. 6 του άρθρου 14 του Ν. 998/79 όπως ισχύει.
Η παρούσα αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ για την απόκτηση μοναδικού Αριθμού Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ)
 
Ε.Γ.Γ.
Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης
Δασών Αργολίδας
Γεώργιος Πολίτης
Δασολόγος
 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Home design

Πρόσφατα σχόλια